Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Hakeminen > Terveydentila

​​Opiskelijavalinta ja terveydentila

LVI_kehystetty.jpg

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Alla on lueteltu tutkinnot, joissa on terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Terveydentilaesteiden vaikutus hakeutumiseen

Hakemusta täyttäessään hakija on velvollinen ilmoittamaan mahdolliset terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvät esteet. Esteitä kysytään myös mahdollisen pääsy- ja soveltuvuuskoekutsun yhteydessä. Jos hakija on ilmoittanut alakohtaisen terveydentilan tai toimintakyvyn esteen, voi hakija halutessaan toimittaa terveydentilaansa koskevia selvityksiä arviointia varten. Lisäksi oppilaitos voi pyytää hakijaa toimittamaan terveydentilaansa koskevia tietoja tai todistuksia. Hakijan tulee antaa myös tieto mahdollisesta aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, voidaan opiskeluoikeus perua.

Perustutkinnot, joissa terveydentilavaatimuksia:

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
 • logistiikan perustutkinto (kuljetuspalvelujen osaamisala)
 • metsäalan perustutkinto (metsäkoneen kuljetuksen osaamisala)
 • rakennusalan perustutkinto (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala)
 • turvallisuusalan perustutkinto

 Tarkemmat tiedot löydät opintopolku.fi -sivustolta.

 Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joissa terveydentilavaatimuksia:

 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
 • maanrakennusalan ammattitutkinto
 • perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • päihdetyön ammattitutkinto
 • kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • vartijan ammattitutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Lisätietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen terveydentilavaatimuksista.

Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin, oppilaanohjaajan tai ammattiopiston opiskelijahuollon henkilöstön kanssa.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

kivirakentaja2_kehystetty.jpgKun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen  turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden tietyin perustein.

Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta myös opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos on syntynyt epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin.

Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote ennen työssäoppimisjaksoa.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus em. seikkojen vuoksi, voi hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Lisätietoja

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)
Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)
OPH:n määräys 38/011/2011
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998)
Rikosrekisterilaki (770/1993)
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011)

Lisäneuvoja oppilaitosten opinto-ohjaajilta.