​ 

Ajankohta: 1.8.2015 - 31.12.2016

CoCos –hanke

Coachaus-konseptilla osaamisperusteisuuteen - toimintakulttuurin muutokseen

Aikataulu: 1.8.2015-31.12.2016

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna osaamisperusteisuuden coaching-toimintamalli, jolla tuetaan osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistämistä uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa.

Uusimuotoisella coachaus – toimintamallilla ja ammatillisilla superpedagogeilla luodaan organisaatiolle kyky toteuttaa aidosti osaamisperusteista opetusta, osaamisperusteista osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä oppimisprosessipohjaisesti rakennettuja joustavia opintopolkuja. Superpedagogit arvioivat tutkinnon osien ja koulutuksen osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutumista. He tarttuvat kehittämiskohteisiin ja arvioivat toimintaa pedagogisesta näkökulmasta. Superpedagogit toimivat pedagogisen muutoksen tukena johdolle, koulutuspäälliköille ja opettajille. He toimivat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Työelämän edustajat osallistuvat opetuksen osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä superpedagogien kanssa.

Coachaus on tärkeä keino pedagogisten uudistusten viemiseksi käytännön opetukseen ja oppimiseen – se jalkauttaa ammatillisen peruskoulutuksen uudistukset käytännöiksi opettaja- ja opiskelijatasolle. Coachauksella varmistetaan, että uudet perustutkinnon perusteet johtavat aitoon toiminnan muutokseen. Pedagogisella kehittämisellä vahvistetaan valmentavaa opettajuutta.

Hankkeessa on keskeisenä tavoitteena kehittää monistettava coachaus-toimintamalli sekä coachaus-kansio, joka sisältää menetelmät ja työkalut osaamisperusteisuuden viemiseksi oppilaitoksissa opettajien opetukseen ja opiskelijoiden oppimiseen sekä oppimisen arviointiin. Kehitetyllä toimintamallilla rakennetaan kokonaisvaltainen Coachaus-kulttuuri oppilaitoksissa. Coachauksella pystytään pureutumaan myös läpäisyn tehostamiseen ja opintojen etenemisen edistämiseen. Opiskelijan yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia laajennetaan työelämälähtöisyys huomioiden.

Tavoitteena on tuotteistaa kehittämishankkeessa syntyvät toimintamallit. Hankkeen kaikki tuotokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä ja käyttöönotettavissa koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tasolla, osin jo hankkeen aikana levitettyinä.

Toiminnalliset tavoitteet

1 Coachaus-konsepti, jolla tuetaan oppimisen ja opetuksen toimintakulttuurin muuttumista
Valmentavan opettajuuden konseptia, jolla toimintaa muutetaan opiskelijalähtöisemmäksi
2 Coachaus-kansiota ja siihen liittyviä menetelmiä ja työkaluja
Tuetaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaista joustavaa etenemistä opinnoissa
ja henkilökohtaista opiskelijan oppimisprosessin ohjausta
3 Superpedagogi – toimintamallia
Superpedagogien avulla varmistetaan organisaation kyky toteuttaa osaamisperusteista opetusta
4 Arviointikriteeristöä tutkinnon osien ja koulutuksen osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden arviointiin.
5 Edistää erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimisen dokumentointia digitalisaation keinoin.

Rahoitus OPH

Lisätietoja

Kaija Mattila
Ammattiopisto Nurmes
kaija.mattila@pkky.fi 
p. 050 310 1747