Ajankohta: 1.1.2016 - 31.12.2017

Digipeda-hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2016-31.12.2017

Hankkeen tavoitteet 

● Digipeda-hankkeen tavoitteena on parantaa oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja ottaa käyttöön uusia digitaalisia välineitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tueksi.
● Hankkeessa kehitetään uusia työpaikkakohtaisia pedagogisia toimintamalleja, joissa oppimissolu-ajattelulla työpaikalla tapahtuvaa oppimista laajennetaan ja toteutetaan aiempaa laadukkaammin uusia digitaalisia käytänteitä hyödyntäen.
● Hankkeessa parannetaan työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien sekä opettajien digiosaamista sekä digiohjaamisen valmiuksia.

Toimenpiteet

• Tehdään suunnitelma valitun työelämäkumppanin ja perustutkinnon kanssa digitaalisen oppimisympäristön luomisesta ja sen käyttötarkoituksesta. Tavoitteena on toteuttaa oppimisympäristö siten, että se palvelee sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista että työpaikkaohjaajakoulutusta. Mallin tulee olla sovellettavissa eri ammattialoilla.
• Digitaalisen oppimisympäristön toteutus
• Digitaalisen oppimisympäristön käyttäminen ohjauksen välineenä: menetelmien ja käytäntöjen määrittely yhdessä opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja opettajien kanssa.
• Raportoinnin, ohjauksen ja arvioinnin tukena käytettävät ohjelmat ja järjestelmät käydään yhdessä läpi ja varmistetaan osaaminen niiden käyttöön. 
• Testataan digitaalista oppimisympäristöä käytännössä ja seurataan sen vaikutusta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ohjaukseen.
• Tuotetaan sähköinen opetusmateriaali työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi digiteknologian käyttämiseen ohjauksen apuvälineenä.
• Levitetään toimintamalli eri ammattialoille ja työssäoppimispaikoille.

Tulokset

• Työpaikkaohjaajien ja – kouluttajien valmiudet ohjata opiskelijoita yhteistyössä opettajien kanssa paranevat.
• Opiskelijoiden etenemiseen liittyvä tunnistaminen työpaikoilla paranee.
• Opiskelija voi tutustua työpaikkojen tehtäviin ja ympäristöihin digiteknologiaa hyödyntäen etukäteen, mikä helpottaa mieluisan työpaikan valintaa ja varsinaisen työskentelyn aloittaminen työpaikalla nopeutuu.
• Digiteknologian avulla opiskelija kykenee paremmin havainnoimaan oppimistaan työpaikalla.
• Työpaikkaohjaajien koulutus tehostuu, kun työpaikka voidaan yhdistää kiinteämmin muuhun koulutukseen digiteknologian avulla.

Kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työpaikkaohjaajat.

Yhteystiedot:

Janne Lilja
suunnittelija
janne.lilja@pkky.fi
0504057758