Skip Navigation LinksEtusivu > PKKY > Hallinto / Päätöksenteko > tietojarjestelmaselosteet

Henkilörekisteriselosteet​

HENKILÖREKISTERISELOSTEET

Henkilötietolain (523/1999 10 §) mukaan rekisterinpitäjän on laadittava ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteriselosteet, joista ilmenee rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.   


HENKILÖREKISTERISELOSTEET:

Henkilöstöhallinnon järjestelmät:
Aditro Personec F.K. henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmä
KuntaHR
Kuntarekry.fi
Timecon työajan- ja kulunvalvontajärjestelmä
Vapaa-aikakorvausten seurantajärjestelmä

Taloushallinnon järjestelmät:
Aditro IntimePlus myyntireskontra
Aditro IntimePlus ostoreskontra
AutoFutur
Basware Document Archiving

Opiskelijahallinnon ja opetuksen järjestelmät:
AmoJP kauneudenhoitoalan asiakastiedot
Asuntolapaikkahakemukset
Moodle
MultiPrimus
Opiskeluhuollon kertomukset
Sopro

Muut:
Asan videovalvonta
Dynasty asianhallintajärjestelmä
Hedsam kulunvalvonta
Koki-kiinteistönpito
Esmikko kulunvalvonta
PrettyLib kirjastojärjestelmä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä tietoverkon käyttäjähakemisto (Active Directory, AD)

Rekisteritietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. (Laki 523/1999, 26 §)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. (Laki 523/1999, 28 §)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. (Laki 523/1999, 28 §)

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. (Laki 523/1999, 29 §)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. (Laki 523/1999, 29 §)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. (Laki 523/1999, 29 §)