Skip Navigation LinksEtusivu > PKKY > Hallinto / Päätöksenteko > tietojarjestelmaselosteet

Tietojärjestelmäselosteet​

TIETOJÄRJESTELMÄ - JA HENKILÖREKISTERISELOSTEET

Julkisuuslain ja -asetuksen (laki 621/1999 18 § ja asetus 1030/1999 8 §) mukaan viranomaisen tulee laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin 24 §:n tai muun lain säännöksiä.
Henkilötietolain (523/1999 10 §) mukaan rekisterinpitäjän on laadittava ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteriselosteet, joista ilmenee rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.
Molemmat selostetyypit on pidettävä yleisön saatavilla, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTEET:

Henkilöstöhallinnon järjestelmät:
Aditro Personec F.K (sis. ESS)
Aditro Trip & Expense matkustuksenhallinta

Taloushallinnon järjestelmät:
Aditro Fakta Forecast raportointi ja budjetointi
Aditro IntimePlus
Aditro Personec käyttöomaisuuskirjanpito
AutoFutur
Basware Document Archiving
Basware Purchase to Pay
Ceepos

Opiskelijahallinnon ja opetuksen järjestelmät:
MultiPrimus
Sopro

Muut järjestelmät:
Aromi
Innofactor Dynasty asianhallintajärjestelmä
PrettyLib-kirjastotietojärjestelmä

HENKILÖREKISTERISELOSTEET:

Henkilöstöhallinnon järjestelmät:
Aditro Personec F.K. henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmä
KuntaHR
Kuntarekry.fi
Vapaa-aikakorvausten seurantajärjestelmä

Taloushallinnon järjestelmät:
Aditro IntimePlus myyntireskontra
Aditro IntimePlus ostoreskontra
AutoFutur
Basware Document Archiving

Opiskelijahallinnon ja opetuksen järjestelmät:
AmoJP kauneudenhoitoalan asiakastiedot
Asuntolapaikkahakemukset
Moodle
MultiPrimus
Opiskeluhuollon kertomukset
Sopro

Winha opiskelijahallintajärjestelmä(-2010)
Winha HOJKS opiskelijahallintajärjestelmä (-2010)

Muut:
Asan videovalvonta
Dynasty asianhallintajärjestelmä
Hedsam kulunvalvonta
Koki-kiinteistönpito
Esmikko kulunvalvonta
PrettyLib kirjastojärjestelmä
Timecon työajan- ja kulunvalvontajärjestelmä

Rekisteritietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. (Laki 523/1999, 26 §)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. (Laki 523/1999, 28 §)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. (Laki 523/1999, 28 §)

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. (Laki 523/1999, 29 §)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. (Laki 523/1999, 29 §)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. (Laki 523/1999, 29 §)